عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: محمد
COM_DEFUNIV_FAMINLY: ادبی تبار فیروزجاه
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: ریاضیات و آمار
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/matabar.html
COM_DEFUNIV_EMAIL: mohamadsadega@yahoo.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 کارشناسی ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران - حصارک کرج
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی تربیت معلم تهران انتقاد های وارد شده بر مدل RAM و پاسخ به انتقاد های وارد شده
3 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Approximate solution of fuzzy systems using metric on fuzzy numbers