عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: فاطمه
COM_DEFUNIV_FAMINLY: اردستانی
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: مهندسی شیمی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/fardestani.html
0000-0003-2886-4233 :COM_DEFUNIV_ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=dZUUkRcAAAAJ&hl=en :COM_DEFUNIV_SCHOLAR
AAO-2215-2021 :COM_DEFUNIV_RESEARCHID
https://www.researchgate.net/profile/Fatemeh-Ardestani :COM_DEFUNIV_RESEARCHGATE
COM_DEFUNIV_EMAIL: ardestani_fatemeh@yahoo.com , f.ardestani@qaemiau.ac.ir
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران بررسی فرایند روغن کشی از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام در
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تولید الکل اتیلیک به روش نیمه پیوسته با استفاده از
3 دکتری تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران بهینه سازی فرایند تخمیری تولید مایکوفنولیک اسید