عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: یوسف
COM_DEFUNIV_FAMINLY: جعفری آهنگری
COM_DEFUNIV_MARTABEH: استاد
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: استاد مدعو
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده مهندسی کشاورزی
COM_DEFUNIV_GROUP: علوم دامی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/yjahangari.html
COM_DEFUNIV_EMAIL: yjahangari@yahoo.co.uk
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE