عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: شادروان میرخالق
COM_DEFUNIV_FAMINLY: ضیاءتبار احمدی
COM_DEFUNIV_MARTABEH: استاد
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: نیمه وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده مهندسی کشاورزی
COM_DEFUNIV_GROUP: آبیاری و زهکشی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR:
COM_DEFUNIV_EMAIL:
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE