عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: قاسم
COM_DEFUNIV_FAMINLY: علیزاده افروزی
COM_DEFUNIV_MARTABEH: استاد
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: استاد مدعو
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: ریاضیات و آمار
COM_DEFUNIV_PAGEADDR:
COM_DEFUNIV_EMAIL: enayati.esmaeil@gmail.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE