عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: قربانعلی
COM_DEFUNIV_FAMINLY: نعمت زاده
COM_DEFUNIV_MARTABEH: استاد
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: استاد مدعو
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده مهندسی کشاورزی
COM_DEFUNIV_GROUP: زراعت و اصلاح نباتات
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/gh_n.html
COM_DEFUNIV_EMAIL: defaya.group@gmail.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE