عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: حسن
COM_DEFUNIV_FAMINLY: حاجی تبار فیروزجائی
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده علوم انسانی
COM_DEFUNIV_GROUP: حقوق
COM_DEFUNIV_PAGEADDR:
0000-0002-0228-2027 :COM_DEFUNIV_ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=9-7IkqMAAAAJ :COM_DEFUNIV_SCHOLAR
COM_DEFUNIV_EMAIL: hajitabar@yahoo.com , H.hajitabar@Qaemiau.ac.ir
COM_DEFUNIV_JOBPHONE: 442251343COM_DEFUNIV_JOBPHONE_HELP
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH