عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: معصومه
COM_DEFUNIV_FAMINLY: حبیبیان
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده علوم انسانی
COM_DEFUNIV_GROUP: تربیت بدنی و علوم ورزشی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/mhabibian.html
COM_DEFUNIV_EMAIL: habibian_m@yahoo.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 کارشناسی شیمی دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مقایسه میزان استرس( فشار روانی) دانشجویان دختر ورزشکار با غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
3 دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اثر تمرینات استقامتی و مکمل گیاهی باریجه بر پروتئین شوک گرمایی و برخی از شاخص های التهابی و اکسایشی بافت کلیه موش های صحرایی نر مبتلا به پرفشار خونی ناشی از نیتروال-آرژنین متیل استر