عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: حمید
COM_DEFUNIV_FAMINLY: حسن پور
COM_DEFUNIV_MARTABEH: استاد
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: استاد مدعو
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/hhasnpour.html
COM_DEFUNIV_EMAIL: h_hassanpour@yahoo.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE