عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: محمد علی
COM_DEFUNIV_FAMINLY: خلیل زاده کلاگر
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: شیمی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/makh.html
COM_DEFUNIV_WEBURL: https://scholar.google.com/citations?user=mr7h-WcAAAAJ&hl=en
COM_DEFUNIV_EMAIL: m.khalilzadeh@hotmail.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 کارشناسی شیمی محض دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه مازندران
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران