مدیرگروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: علی
COM_DEFUNIV_FAMINLY: ابراهیم نژاد
COM_DEFUNIV_MARTABEH: استاد
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: ریاضیات و آمار
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/ebrahimnejad.html
COM_DEFUNIV_WEBURL: http://fomj.qaemiau.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-6003-6601 :COM_DEFUNIV_ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vB_yMskAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate :COM_DEFUNIV_SCHOLAR
D-7055-2019 :COM_DEFUNIV_RESEARCHID
https://www.researchgate.net/profile/Ali-Ebrahimnejad :COM_DEFUNIV_RESEARCHGATE
COM_DEFUNIV_EMAIL: aemarzoun@gmail.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حل مسایل برنامه‌ریزی خطی فازی با استفاده از توابع رتبه‌بندی و کاربرد آن در تحلیل پوششی داده ها
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تهران شبکه‌های جریان پویا با ظرفیت تصادفی
3 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران