عضو گروه آموزشی
COM_DEFUNIV_NAME: احسان
COM_DEFUNIV_FAMINLY: بینائیان
COM_DEFUNIV_MARTABEH: دانشیار
COM_DEFUNIV_HAMKARITYPE: تمام وقت
COM_DEFUNIV_DANESHKADEH: دانشکده فنی مهندسی
COM_DEFUNIV_GROUP: مهندسی شیمی
COM_DEFUNIV_PAGEADDR: http://mail.qaemiau.ac.ir/eb.html
0000-0002-8742-0598 :COM_DEFUNIV_ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=bGyPwFwAAAAJ&hl=en :COM_DEFUNIV_SCHOLAR
https://www.researchgate.net/profile/Ehsan-Binaeian-2 :COM_DEFUNIV_RESEARCHGATE
COM_DEFUNIV_EMAIL: ehsan.binaeian@yahoo.com
COM_DEFUNIV_GO_DANESHKADEH COM_DEFUNIV_GO_GROUP COM_DEFUNIV_PRINT_PROFILE_TEACH
COM_DEFUNIV_FIELD_ROW_LABEL COM_DEFUNIV_GRADE COM_DEFUNIV_RESHTEH COM_DEFUNIV_UNIV COM_DEFUNIV_PROJTITLE
1 کارشناسی ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مدلسازي نشست كك در مبدلهاي TLX (خط انتقال) واحدهاي اولفين
2 کارشناسی مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد بررسي نقش نانوفيلترها در لباسها و ماسكهاي نظامي
3 دکتری تخصصی مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران طراحي و ساخت بيوسنسور جهت تشخيص سميت نانو ذرات