دانشکده مهندسی کشاورزی


دکتری تخصصی

رشته - گرایش

زیرمجموعه امتحانی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی / 50392

اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست / 50394

اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی / 50391

اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازار یابی محصولات کشاورزی / 50393

اقتصاد کشاورزی

زراعت / 50208

زراعت

علوم علف های هرز / 50280

زراعت

مهندسی کشاورزی- علوم طیور / 50112

علوم دامی

مهندسی کشاورزی -علوم دامی - تغذیه دام / 50335

علوم دامی

آبیاری و زهکشی / 50304

منابع طبیعی- آبخیزداری

تکثیر و پرورش آبزیان / 50330

منابع طبیعی - شیلات

کارشناسی ارشد

رشته - گرایش

زیرمجموعه امتحانی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی / 50392

اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست / 50394

اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی / 50393

اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی / 50391

اقتصاد کشاورزی

مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی / 50123

اقتصاد کشاورزی

مهندسی کشاورزی - مدیریت مزرعه / 50124

اقتصاد کشاورزی

مهندسی کشاورزی- حشره شناسی / 50341

زراعت

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی / 50240

زراعت

مهندسی کشاورزی -زراعت / 50350

زراعت

مهندسی کشاورزی -شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز / 50616

زراعت

علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی / 50418

صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور/ 50364

علوم دامی

مهندسی کشاورزی - علوم دامی – مدیریت دامپروری/ 50120

علوم دامی

مهندسی کشاورزی -علوم دامی - تغذیه دام/ 50118

علوم دامی

مهندسی کشاورزی -علوم دامی – اصلاح نژاد دام/ / 50119

علوم دامی

مهندسی کشاورزی –علوم دامی – فیزیولوژی دام/ 50122

علوم دامی

مهندسی کشاورزی – آبیاری و زه‌کشی / 50360

منابع طبیعی- آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست / 50540

منابع طبیعی- محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین / 50571

منابع طبیعی- محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع زیستی / 50539

منابع طبیعی- محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی / 50582

منابع طبیعی - شیلات

مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان / 50567

منابع طبیعی - شیلات

کارشناسی پیوسته

رشته - گرایش

زیرمجموعه

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی / 50339

اقتصاد کشاورزی

مهندسی فضای سبز /  50223

زراعت

مهندسی کشاورزی –  گیاه پزشکی / 50347

زراعت

مهندسی کشاورزی – زر اعت و اصلاح نباتات / 50346

زراعت

مهندسی کشاورزی- علوم دامی/ 50102

علوم دامی

علوم مهندسی آب / 50397

منابع طبیعی- آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری/ 50565

منابع طبیعی- آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست / 50562

منابع طبیعی- محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی - شیلات / 50559

منابع طبیعی - شیلات

کارشناسی ناپیوسته

رشته - گرایش

زیرمجموعه

مهندسی تولیدات گیاهی/ 50305

زراعت

مهندسی ماشین های کشاورزی / 50303

زراعت

مهندسی تولیدات دامی / 50307

علوم دامی

تکنولوژی جنگلداری / 50613

منابع طبیعی- جنگل

شیلات / 50507

منابع طبیعی - شیلات

علمی کاربردی - تکثیرو پرورش آبزیان / 50527

منابع طبیعی - شیلات

کاردانی ناپیوسته

رشته - گرایش

زیرمجموعه

تکنولوژی تولیدات گیاهی / 50606

زراعت

تکنولوژی تولیدات دامی / 50605

علوم دامی

مرتع و آبخیز داری / 50614

منابع طبیعی- آبخیزداری

مهندسی آبیاری / 50301

منابع طبیعی- آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری / 50565

منابع طبیعی- آبخیزداری

تکنولوژی شیلات / 50514

منابع طبیعی - شیلات

کاردانی پیوسته

رشته - گرایش

زیرمجموعه

امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی / 50621

زراعت

امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی / 50616

زراعت

امور دامی – تکنولوژی پرورش دام / 50620

علوم دامی

امور دامی – تکنولوژی پرورش طیور / 50619

علوم دامی