معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


معرفی معاون آموزشی و پژوهشی
 نام و نام خانوادگی:   پیمان ولی پور


alt


 تحصیلات:   دکترای مهندسی نساجی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  معاون آموزشی و پژوهشی
 شروع همکاری:  سال 1397
 تلفن تماس:  01142155221
 پست الکترونیکی:   p.valipour@qaemiau.ac.ir