مدیریت برنامه ریزی آموزشی


معرفی مدیر برنامه ریزی آموزشی تکمیلی
 نام و نام خانوادگی:   مهرانه ابویی
 تحصیلات:   --
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مدیر برنامه ریزی آموزشی
 شروع همکاری:  سال ---
 تلفن تماس:  01142155045
 پست الکترونیکی:  شرح وظایف اداره برنامه‌ ریزی آموزشی


اداره برنامه‌ ریزی آموزشی یکی از ادارات زیر مجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه است که شرح وظایف آن از دید کلی به شرح زیر می باشد:


- دریافت آخرین سرفصل مصوب دروس رشته‌ها و تعریف آن در نرم افزار آموزش و ابلاغ آن به گروه‌های آموزشی مربوط جهت تنظیم چارت درسی ، جدول ترم‌ بندی و برنامه‌های درسی رشته‌ها.


- پیگیری درخواست‌های کمیته تخصصی گروه‌های آموزشی پیرامون سرفصل دروس رشته‌ها و انجام مکاتبات لازم با مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ ریزی سازمان مرکزی دانشگاه و ابلاغ نتیجه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی.


- مکاتبات با دبیرخانه منطقه و ارسال اطلاعات درخواستی در حوزه معاونت آموزشی.


- تهیه و تنظیم تقویم آموزشی دانشگاه برای هر نیمسال تحصیلی با هماهنگی مدیر کل محترم آموزش و معاون محترم آموزشی دانشگاه و ارسال به ریاست محترم واحد و پس از تأیید هیأت رئیسه محترم دانشگاه، ابلاغ به دانشکده‌ها و گروه های آموزشی.


- تنظیم جدول ساعات تشکیل کلاس‌ها و جدول امتحانات هر نیمسال با هماهنگی مدیر کل محترم آموزش، معاون محترم آموزشی و رؤسای محترم دانشکده‌ها؛ وابلاغ آن پس از تصویب نهایی هیأت رئیسه محترم دانشگاه.


- گرفتن برنامه‌های درسی ارائه شده برای هر نیمسال تحصیلی از مدیران محترم گروه‌های آموزشی و ثبت دروس ارائه شده در نرم افزار آموزش و آماده سازی آن جهت انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه اینترنتی دانشجویان.


- هماهنگی و همکاری با مدیران محترم گروه‌های آموزشی در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت رفع مشکلات احتمالی و برطرف ساختن نیازهای دانشجویان در این زمینه.


- گزارش وضعیت دروس در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی و کنترل سقف کلاس‌ها با هماهنگی آنان.


- ثبت مجوزهای دانشجویان ترم آخر در نرم افزار آموزش (شامل: مجوز انتخاب واحد بیش از سقف تا 24 واحد، مجوز اخذ دروس بدون رعایت پیش‌نیاز و همنیاز، مجوز انتخاب دروس بدون در نظر گرفتن مشروطی ترم قبل تا سقف 24 واحد) با تأیید مدیر محترم گروه طبق فرم مخصوص دانشجویان ترم آخر .


- ثبت مجوز انتخاب تا سقف 24 واحد برای دانشجویان با معدل ترمی 17 به بالا با تأیید مدیرمحترم گروه طبق فرم مخصوص دانشجویان معدل 17 به بالا.


- ثبت مجوز انتخاب تا سقف 7 واحد با تأیید مدیر محترم گروه طبق فرم مخصوص دانشجویان ترم آخری که با اخذ 7 واحد درسی در تابستان فارغ‌التحصیل می‌شوند.


- ثبت دروس دانشجویانی که قصد دارند در دوره تابستان دروسی را در یک واحد دانشگاهی دیگر میهمان شوند، با تأیید مدیر محترم گروه طبق فرم معرفی‌نامه میهمانی دوره تابستان.


- ثبت دروس دانشجویانی که قصد دارند با استفاده ازماده 55 آئین‌نامه آموزشی درس یا دروسی از دوره را که در این دانشگاه ارائه نشده در واحد دیگری میهمان شوند، با تأیید مدیر محترم گروه طبق فرم معرفی‌نامه میهمانی ماده 55.


- چاپ لیست دانشجویان مشروط که در انتخاب واحد بیش از سقف مجاز(14 واحد) درس گرفته ‌اند و اعلام آن به گروه‌های آموزشی جهت اطلاع ‌رسانی به دانشجویان ذیربط ، و نهایتاً حذف واحدهای اضافی آنان.


- چاپ لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد رعایت پیش نیاز یا همنیاز دروس را ننموده‌اند و اعلام آن به گروه‌های آموزشی جهت اطلاع به دانشجویان مذکور، و نهایتاً حذف دروسی که رعایت ننموده‌اند.


- اعلام لیست دروسی که بعد از اتمام انتخاب واحد و حذف و اضافه به حدنصاب نرسیده و با نظر مدیر محترم گروه آموزشی بایستی حذف و یا در گروه های دیگر ادغام شوند، و همکاری با گروه‌های آموزشی در جهت حذف یا ادغام این دروس.


- حذف دروس مازاد دانشجویانی که ترم آخر نبوده و بیش از 20 واحد گرفته ‌اند.


- ثبت دروس معرفی به استاد دانشجویان در نرم افزار آموزش پس از تأیید مدیر محترم گروه آموزشی و اداره آموزش دانشکده.


- ثبت دروس معرفی به استاد جبران معدل دانشجویان در نرم افزار آموزش پس از تأیید مدیر محترم گروه آموزشی و اداره آموزش دانشکده.