ثبت نام و آزمون


معرفی
 نام و نام خانوادگی:   محمدرضا قاسمی
 تحصیلات:   
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  متصدی آموزش
 شروع همکاری:  سال 
 تلفن تماس:  01142155089
 پست الکترونیکی: