دفتر مطالعات و تصویب رشته ها


معرفی
 نام و نام خانوادگی:   عبداله شجری
 تحصیلات:   دکترای مهندسی مکانیک
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  
 شروع همکاری:  سال 1398
 تلفن تماس:  01142155041
 پست الکترونیکی:  شرح وظایف دفتر گسترش رشته :


1- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید

2- نظارت و هماهنگی در یکپارچه سازی عناوین رشته ها و دروس مطابق با سرفصل مصوب

3- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تغییر عناوین رشته ها مطابق با سرفصل مصوب

4- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به شورای برنامه ریزی دروسمسئول گسترش رشته ها