مدیریت امور دانشجویی


معرفی مدیر امور دانشجویی
 نام و نام خانوادگی:   محمد جعفر پور رستم
 تحصیلات:   فوق لیسانس
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مدیر امور دانشجویی
 شروع همکاری:  سال
 تلفن تماس:  01142155139
 پست الکترونیکی:شرح وظایف مدیر امور دانشجویی دانشگاه:


- نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آن ها، تقسیم کار، تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله

- اخذ و رسیدگی به پیشنهادها و مشکلات دانشجویان در حیطه مسائل امور دانجویی و ارجاع آن به مقامات ذی صلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشکیل جلسه گفت و شنود ریاست محترم دانشگاه با دانشجویان

- تهیه، تامین، نظارت و کنترل بر کلیه مسائل رفاهی دانشجویان در خوابگاه ها و رستوران های دانشگاه

- نظارت و هماهنگی امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه از حیث بهداشتی بودن مواد خوراکی و پخت آن و همچنین نظارت بر بهداشتی بودن محیط کار و آشپزخانه ها

- ارائه برنامه غذایی دانشگاه و تامین وسایل و مواد اولیه جهت پخت غذا

- نظارت بر اسکان دانشجویان خوابگاه

- نظارت بر صدور کارت دانشجویی

- نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه و خوابگاه ها

- نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها

- بررسی و برآورد خدمات تاسیساتی و تعمیراتی خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهای مربوطه

- نظارت و پیگیری امور مشاوره دانشجویی با هماهنگی با اساتید مجرب مشاوره دانشجویی

- انجام سایر امور محوله از سوی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی و ریاست محترم دانشگاه

- نظارت بر بیمه حوادث دانشجویی و معرفی آن ها به حوزه های ذیربط