نقل و انتقالات

شرایط عمومی و تعهدات دانشجویان جهت انتقال:

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط انتقال، برای پذیرفته شدگان سال 96  از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1396/06/25 لغایت 1396/06/31 می باشد.


پیرو شیوه نامه نقل و انتقال دانشجویی به شماره 10/64635 مورخ 1395/09/09 ، پذیرفته شدگان سال 1396 که واجد شرایط  زیر می باشند، میتوانند از مورخ 96/06/25 لغایت 96/06/31 با مراجعه به سامانه منادا به آدرس اینترنتی monada.iau.ir، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

بند 1 ماده 2 : انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد ،

بند 1 ماده 3 : ميهماني دایم پذیرفته شدگان داراي معلوليت جسمي و حرکتی شدید، روشندل و ناشنوایی شدید،

ماده 6: انتقال همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی تمام‌وقت شاغل، بازنشسته و متوفی و نیمه‌ وقت دانشگاه آزاد اسلامی،

ماده 7: انتقال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،

ماده 8 : انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاه‌ آزاد اسلامی

ماده 11 :  انتقال پذیرفته شدگان  فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما