معاون اداری و مالی


معرفی معاون اداری و مالی
 نام و نام خانوادگی:   مهرداد متانی


 تحصیلات:   دکترای مدیریت دولتی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  معاون اداری و مالی
 شروع همکاری:  سال 1376
 تلفن تماس:  01142155220
 پست الکترونیکی: