اهداف و وظایف


- برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل : ساختمانهای آموزشی، اداری، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری، سازه ، اجراء در حداقل زمان ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه

- نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه

- ایجادمجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها

- دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی ، اداری و رفاهی و غیره