معاونت پژوهشی

اهداف و وظایف


- نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهشي واحد

- برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي جهت ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي داخل و خارج و فرصت ‌هاي مطالعاتي

- تصويب و همكاري اجرايي در جهت انجام طرح‌هاي تحقيقاتي درون و برون دانشگاهي

- مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير مؤسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري و اجراي طرح‌هاي برون دانشگاهي

- چاپ كتاب‌هاي اعضاي هيأت علمي

- نظارت بر امور كتابخانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي

- مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي

- برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد

- برگزاري همايش‌هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي، ملی و بین المللی

- پذيرش دانشجويان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان

- حمايت از فعاليت‌هاي تحقيقاتي- پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن‌هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان

- تهيه برنامه‌هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد

- بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه‌هاي واحد

- اجراي سياست‌هاي بودجه‌اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه

- ارزيابي كليه طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن‌ها

- تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص‌هاي آماري دانشگاه

- ارزيابي سالانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد

- انجام بررسي‌هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي‌هاي موجود در زمينه‌ برنامه‌هاي دانشگاه

- ارائه طرح‌هاي جديد به منظور توسعه كمي و كيفي واحد دانشگاهي

- ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتي جهت انجام فعاليت هاي نحقيقاتي استادان و دانشجويان

- حمايت از تيم هاي تحقيقاتي جهت شركت در مسابقات علمي

- انتشار مجلات علمی معتبر

- برگزاري سخنراني هاي علمي هفتگی در سطح دانشکده ها

- برگزاری كارگاه هاي آموزشي و پژوهشی در سطح واحد و منطقه، برقراری ارتباطات بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا