معاونت پژوهشی

دریافت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتری


 شیوه‌نامه دریافت مجوز دفاع و تسویه‌حساب دانشجویان دکتری تخصصی برای ورودیهای قبل از 96


به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می‌رساند،
رعایت نکات ذیل جهت دریافت مجوز دفاع و تسویه ‌حساب مقطع دکتری تخصصی الزامی می‌باشد:


1- آدرس دانشگاهی باید به صورت ذیل در مقالات درج گردد:

مقالات فارسی:
گروه (نام گروه)، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.


مقالات انگلیسی:

Department of ……….., Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran


2- فقط یک آدرس دانشگاهی در مقالات درج گردد و از اضافه نمودن آدرس‌های دیگر(محل کار و ...) خودداری گردد.

3- در مقالات مستخرج از پایان نامه، نام دانشجو به عنوان نفر اول و نام استاد / استادان راهنما به عنوان نفر دوم و نام استاد مشاور به عنوان نفر سوم درج گردد و حتماً نام استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول معرفی گردد.

4- از درج نام‌های اضافی غیر از نام دانشجو و نام استاد راهنما و مشاور اکیداً خودداری گردد.

5- در خصوص دفاع، نمره و تسویه‌حساب در مقطع دکتری، موارد ذیل حائز اهمیت می‌باشد:


الف) دانشجویان دکترای تخصصی رشته‌های غیر علوم انسانی و هنر باید برای دفاع از رساله دکتری تخصصی خود پذیرش حداقل یک مقاله با نمایه بین‌المللی ISI (WOS) ارائه دهند.

ب) دانشجویان دکتری تخصصی علوم انسانی و هنر باید برای دفاع از رساله دکتری تخصصی خود پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله ISI (WOS) یا علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین ارائه دهند.

ج) برای تسویه حساب لازم است افزون بر مقاله‌های بند الف یا ب، پذیرش یا چاپ یک مقاله ISI (WOS) یا علمی پژوهشی وزارتین یا بین‌المللی معتبر غیر ISI یا ISC (انتشار یافته در ایران) نیز ارائه شود. ضمنا، دانشجویان دوره دکتری تخصصی در رشته های علوم انسانی می توانند با چاپ مقاله در مجله های دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی باشند برای تسویه حساب اقدام کنند. (ماده 4) مطابق بخشنامه شماره 70/70362 1394/09/18

د) یک نمره از بیست نمره رساله دکتری تخصصی ( PhD ) به مقاله دوم با نمایه بین‌المللی ISI (WOS) یا علمی پژوهشی وزارتین یا ثبت اختراع یا اثر بدیع هنری مستخرج از رساله اختصاص دارد که با نظر شورای گروه تخصصی و شورای پژوهش و فن‌آوری واحد اختصاص می‌یابد. در صورت برآورده نشدن یکی از این موارد ظرف مدت سه ماه پس از دفاع، رساله دانشجو از نظر کیفیت حداکثر عالی و از نظر کمی حداکثر نمره نوزده ارزیابی می‌شود و بر طبق بخشنامه 70/51910 م 1396/08/23 (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) برای دانشجویان غیر مشمول نظام وظیفه ( گروه غیر پزشکی) این مدت از سه ماه به یکسال افزایش یافت
برای اطلاعات بیشتر در این خصوص بخشنامه 73/352681 م  1392/10/22 (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) را مطالعه فرمایید.

6- دانشجویان رشته‌های خاص علوم انسانی (مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و روانشناسی بالینی) برای دفاع از رساله دکتری تخصصی خود باید پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات دارای ضریب تأثیر ( ISI ) یا علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین ارائه دهند. این دانشجویان در صورتی که با پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین دفاع کرده باشند، برای تسویه حساب باید پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات معتبر دارای ضریب تأثیر ( ISI ) ارائه دهند و در صورتی که با پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات معتبر دارای ضریب تأثیر ( ISI ) دفاع کرده باشند، می‌توانند با پذیرش یا چاپ یک مقاله در هریک از دو نوع از مجلات مورد اشاره بالا تسویه حساب کنند. بخشنامه به شماره 70/1856 م 1396/01/21 (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) را در اینجا ببینید.

لازم به ذکر است بخشنامه فوق اخیرا کن لم یکن و بخشنامه جدید به شماره 70/45705 م 1397/08/10 شرط مقاله در مجلات معتبردارای ضریب تأثیر ( ISI ) را برای رشته های فوق لغو کرده و  نظیر دیگر رشته های علوم انسانی اجازه دفاع و تسویه حساب را با مقالات علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین صادر کرده است.


7- مجلاتی که به عنوان ISI (WOS) معرفی می‌گردند باید در زمان تحویل مقاله دارای درجه ISI (WOS) باشند ( ISI بودن در همان زمان بررسی می‌گردد).


8- مجلات نامعتبر وزارت علوم( دانلود 1) (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) ، مجلات نامعتبردانشگاه آزاد اسلامی(دانلود 2)، مجلات نامعتبر وزارت بهداشت (دانلود 3) و مجلات جعلی (دانلود 4 و دانلود 5 و دانلود 6 )، مجلات و ناشران کم اعتبار دانشگاه شهید بهشتی (دانلود 7 و دانلود 8 و دانلود 9 ) مشمول دریافت مجوز دفاع، نمره و تسویه حساب نمی‌شوند.

9- ضریب تاثیر یا IF مجلات ISI (WOS) در فایل JCR-2017 (دانلود) (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) موجود می‌باشد.


10- چاپ مقاله در مجلات کم اعتبار شامل دریافت مجوز دفاع و تسویه‌حساب و نمره نمي شود. مسئوليت چاپ مقاله در اين نوع مجلات بر عهده دانشجو و اساتید راهنما مي‌باشد. برای اطمینان بیشتر از صحت مجلات، با بخش پژوهش دانشگاه هماهنگ نمایید.


11- عنوان و موضوع مقاله باید با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله‌اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني كامل داشته باشد. لذا مجلات با عناوین کلی یا غیر مرتبط، کم اعتبار تلقی می‌گردند.


12- بنا به بخشنامه شماره 87/352676 م 1392/10/22 (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) ، مجلات علمي غير ISI معتبر مجلاتي هستند كه توسط يك يا چند پايگاه مانند Cabi, Scopus, Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier , Wiley نمايه و يا چاپ مي شوند. بر این اساس مجلات خارجي معمولي و مجلات كم اعتبار شامل مجوز دفاع، تسویه حساب و نمره دفاع نمي شوند ( هر چند اين مجلات ممكن است در لسيت انتظار ( Pending ) تامسون نيز نمایه شوند).  لذا مجله را كاملا بررسي و سپس برای چاپ مقاله اقدام نماييد.

13- مقالاتی که در شماره های ویژه ( Special ISSUE ) چاپ می شوند اکثراً دارای اعتبار پائینی هستند. لذا پیشنهاد می‌شود دانشجویان از چاپ مقالات در اینگونه شماره‌ها پرهیز کنند.


14- مستخرج از پایان نامه بودن مقالات قبل از ارائه مقاله به این حوزه حتماً طبق فرمهای پیوست باید به تائید اساتید راهنما و مدیر گروه برسد.


15- مجوز دفاع، نمره و تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی پس از دریافت استعلام‌های مربوطه از مراجع ذیصلاح انجام می‌گیرد.

16- در صورت ارائه گواهی پذیرش مقاله جهت دفاع، نمره تسویه حساب دانشجو درحوزه پژوهش منوط به چاپ مقاله پذیرش‌شده می‌باشد.

17- بر اساس بخشنامه شماره 70/23767 م 1396/04/25 (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی نیمسال اول 95 به بعد ارزیابی رساله به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می‌شود:

الف) مردود (کمتر از 16)

ب) قبول با درجه خوب (16 تا 99/17)، خیلی خوب (18 تا 99/18)، عالی (19 تا 20).
تبصره 1: چنانچه ارزیابی رساله مردود اعلام شود با تائید هیأت داوران، حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می‌شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع نماید.
تبصره 2: دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می‌شود.

18- چنانچه دانشجو پس از قبولی در امتحان جامع و 5 ترم ثبت نام برای واحدهای رساله دکتری تخصصی، نتواند مقاله مربوط به دفاع از رساله خود را ارائه دهد، مشروط به انجام پیش‌دفاع و تائید استادان راهنما، مشاور و هیأت داوران و اتمام و برآورده شدن تعهدات رساله دانشجو مطابق اهداف تعیین شده، مطابق بخشنامه شماره 70/63804 م 1394/08/27 (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) تا زمان ارائه مقاله از پرداخت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی معاف می‌شود و تنها پس از گرفتن پذیرش مقاله از مجلات معتبر می‌تواند از رساله نهایی خود دفاع کند.

19. مقالات چاپ شده در مجلات دارای مجوز نشر از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در نمایه ESCI Emerging Sources Citation Index  پذیرفته شوند از کلیه امتیازات مقالات WOS برای دفاع از رساله دکتری تخصصی برخوردار می شوند. مطابق بخشنامه شماره 70/70362 1394/09/18