اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400 طباعة
There are no translations available.

alt

برنامه   فرایند انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

قابل توجه دانشجویان گرامی واحدقائم شهر

بنا به اعلام راهبر اصلی سامانه آموزشیار مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان گرامی می توانند مطابق شرایط زیر در فرایند انتخاب واحد و حذف و اضافه شرکت نمایند.

ورودی های ۹۸ و ماقبل


۳۰ بهمن ماه ساعت ۷/۳۰ الی ۱۰/۳۰ و ساعت ۲۳ الی ۶ صبح روز بعد

ورودی های ۹۹ و ۱۴۰۰


۱ اسفند ماه ساعت ۷/۳۰ الی ۱۰/۳۰ و ساعت ۲۳ الی ۶ صبح روز بعد