لیست کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر طباعة
There are no translations available.

ردیف

نام رشته

کد رشته

کد محل رشته (قائم شهر)

1

آموزش زبان انگلیسی

1005

11098

2

برنامه ریزی درسی

1015

11229

3

حقوق بین الملل

1036

11590

4

حقوق جزا

1037

11649

5

حقوق خصوصی

1038

11742

6

زبان وادبیات فارسی

1053

12082

7

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

1063

12161

8

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی وتندرستی

1074

12380

9

مترجمی زبان انگلیسی

1079

12450

10

مدیریت آموزشی

1081

12527

11

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

1086

12708

12

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

1090

12801

13

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

1091

12840

14

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

1092

12870

15

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

1093

12898

16

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

1094

12921

17

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

1104

1306

18

مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین

1109

13109

19

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازرگانی و ارتباط ورزشی

1116

13232

20

آمارریاضی

2001

13355

21

ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی

2005

13449

22

ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز

2007

13515

23

زیست شناسی جانوری گرایش سلولی تکوینی

2009

13568

24

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

2012

13620

25

ژنتیک

2014

13669

26

شیمی گرایش شیمی آلی

2016

13732

27

شیمی گرایش شیمی کاربردی

2018

13802

28

علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)

2021

13841

29

فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

2025

13888

30

مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو نانو الکترونیک

3001

13942

31

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

3002

14006

32

مهندسی شیمی گرایش پلیمر

3003

14027

33

مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

3007

14095

34

مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

3012

14213

35

مهندسی عمران گرایش سازه

3013

14312

36

مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار

3019

14481

37

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

3021

14591

38

اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید واحدهای کشاورزی

4001

14716

39

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

4002

14723

40

علوم دامی گرایش تغدیه دام

4005

14766