اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

مسئول ادارهمعرفی رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 نام و نام خانوادگی:   فاطمه ناظریان


alt


 تحصیلات:   دکتری مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
 شروع همکاری:  سال 1398
 تلفن تماس:  01142155025  الی 29 داخلی 421
 پست الکترونیکی:   fatemeh.nazerian@Qaemiau.ac.ir