امور حقوقی

امور حقوقی

معرفی امور حقوقی

معرفی امور حقوقی


معرفی امور حقوقی
 نام و نام خانوادگی:   هدایت اله بیضایی
 تحصیلات:  
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  رییس اداره حقوقی
 شروع همکاری:  سال 1394
 تلفن تماس:  01142155091
 پست الکترونیکی:  اهداف و وظایف

اهداف و وظایف