مدیر دفتر حوزه ریاست و ارزیابی و نظارت و پیگیری


معرفی رئیس دفتر حوزه ریاست
 نام و نام خانوادگی:حسینعلی باقری تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی: مدیر دفتر حوزه ریاست و ارزیابی و نظارت و پیگیری
 شروع همکاری:  سال 1381
 تلفن تماس: 01142155227-01142155228
 پست الکترونیکی:  hnbagheri@gmail.com