عضو گروه آموزشی
نام: محمد
نام خانوادگی: ادبی تبار فیروزجاه
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/matabar.html
ایمیل: mohamadsadega@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران - حصارک کرج
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی تربیت معلم تهران انتقاد های وارد شده بر مدل RAM و پاسخ به انتقاد های وارد شده
3 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Approximate solution of fuzzy systems using metric on fuzzy numbers