عضو گروه آموزشی
نام: معصومه
نام خانوادگی: حبیبیان
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mhabibian.html
ایمیل: habibian_m@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مقایسه میزان استرس( فشار روانی) دانشجویان دختر ورزشکار با غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
3 دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اثر تمرینات استقامتی و مکمل گیاهی باریجه بر پروتئین شوک گرمایی و برخی از شاخص های التهابی و اکسایشی بافت کلیه موش های صحرایی نر مبتلا به پرفشار خونی ناشی از نیتروال-آرژنین متیل استر