تلفن تماس مدیران گروه های آموزشی چاپ

دکترپارسایی حسین

مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي

90161627950

دکتر حاجی تبار

مدیر گروه آموزشی حقوق

09112158173

دکترفرج تبار سقا

مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی

91132773670

دکترنسل موسوي حسين

مدیر گروه آموزشی حسابداری

91115448760

خانم دکتر واردی

مدیر گروه آموزشی مدیریت / اقتصاد

09115355145

دکترنجفي شعبان

مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی

91115377070

دکتر حسین قاسمی

مدیر گروه آموزشی زبان‌شناسی

09113566052

دکتر مرضیه نیازآذری

مدیر گروه آموزشی روانشناسي / علوم تربیتی/ آموزش معلمان

09111540502

ميرابي علي

مدیر گروه آموزشی شیمی

91112842460

لیلا سهرابی

مدیر گروه آموزشی فیزیک

09111584360

میانسری مهدی

مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

09112172460

دکتر مرتضی مقیمی

مدیر گروه آموزشی مهندسي مکانیک

09113112326

تقوایی محمد

مهندسی معدن/ زمین شناسی

91112780380

دکتریاسر رمضانپور

مهندسی كامپيوتر

09112172460

طاهره فداییان

مهندسی پزشکی +برق

91111338440

دهپور جویباری عباسعلی

زيست شناسي-میکروبیولوژی

9113548955

بهرام عاقلی

رياضي-آمار

09111133230

قاسمی نقیب دهی میثم

مهندسی عمران- معماری

91115399010

طیبی حبیب اله

مهندسی نساجي/طراحی لباس/ طراحی و تکنولوژی دوخت

91121602380

جوادیان روح اله

مدیر گروه آموزشی مهندسي شیلات

91132031190

باقري علي

مدیر گروه آموزشی مهندسي آبیاری و زهکشی

91125104130

حسن زاده حسین

مدیر گروه آموزشی مهندسي محیط زیست

91115372210

قره ويسي شهاب الدين

مدیر گروه آموزشی مهندسي علوم دامی

09127640464

دهپوری جویبار عباسعلی

مدیر گروه آموزشی زیست شناسی و ميكروبيول‍ژي

09111264523

دکتر قاسم نوروزی

مدیر گروه آموزشی اقتصاد كشاورزي

93526508570

دانشمند عليرضا

مدیر گروه آموزشی مهندسي كشاورزي

93617305560