عضو گروه آموزشی
نام: یوسف
نام خانوادگی: جعفری آهنگری
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: علوم دامی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/yjahangari.html
ایمیل: yjahangari@yahoo.co.uk
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله