مدیرگروه آموزشی
نام: علی
نام خانوادگی: ابراهیم نژاد
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: https://mail.qaemiau.ac.ir/ebrahimnejad.html
وب سایت: http://fomj.qaemiau.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-6003-6601 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vB_yMskAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate : Scholar
D-7055-2019 : ResearcherID
https://www.researchgate.net/profile/Ali-Ebrahimnejad : Researchgate
ایمیل: aemarzoun@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حل مسایل برنامه‌ریزی خطی فازی با استفاده از توابع رتبه‌بندی و کاربرد آن در تحلیل پوششی داده ها
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تهران شبکه‌های جریان پویا با ظرفیت تصادفی
3 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران