معاون دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
 نام و نام خانوادگی:   عيسي اسمعيلي
 تحصیلات:   دکتري
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  معاون دانشجویی و فرهنگی
 شروع همکاری:  سال 
 تلفن تماس:  01142155222
 پست الکترونیکی: