مردم ؛ مسئولینی چون حاج قاسم می‌خواهند

مردم ؛ مسئولینی چون حاج قاسم می‌خواهند:
چون
۱-دو تابعیتی نبود.
۲- دلبسته به وطن بود.
۳- قوی‌ترین ژنرال دنیا بود.
۴-خود را سرباز ایران می‌نامید.
۵- عارف بود.
۶- اهل شفاعت بود.
۷- آقازاده نداشت.
۸ - چپاول بیت‌المال نمی‌کرد.
۹- خادم ملت بود.
۱۰- مثل مولاش امیرالمومنین، دشمنانش هم، عاشق مرامش بودند.
۱۱- رفتار و کردارش با سیره معصومین، تطبیق داشت.
۱۲- اهل مدرک و پوزدادن نبود.
۱۳- سپهبد بود؛ ولی نگاه به درجه‌ نداشت.
۱۴- مردم خواب بودند او برایشان بیدار بود؛ باز مردم خواب ماندند که او آسمانی شد.
۱۵- حق ماموریت نمی‌گرفت؛ ولی دائماً در ماموریت بود.
۱۶- قوی‌ترین و ترسناک‌ترین ژنرال ارتش‌های جهان بود؛ ولی آرام، متین و دل ‌رحم بود.
۱۷-اهل ریا نبود.
۱۸- دنیا از اسمش می‌ترسید؛ ولی فرمود: رو قبرم سرباز قاسم سلیمانی بنویسید.
۱۹- سردار بود؛ ولی برای خدا  بی‌قرار بود.
۲۰- مُبلمان خانه‌اش روکش داشت؛ روکشش هم ساده بود؛ انگار نه انگار که منزل ابرمرد دنیاست.
۲۱-شهادتش نه، مجاهدتش نه، اخلاص در خدمتش،
ملت را داغدار کرد.
۲۲- در بحران‌ها برای مردم دنبال فرصت بود.
۲۳-سخندان بود، سخنرانی نمی کرد بلکه به دنبال آرامش مردم بود.
۲۴- چهل و یک  سال یار نظام بود نه بار رو دوش نظام.
۲۵- چهل و یک سال برای آرامش ملت، آرامشش را بهم زد.
۲۶-صاحب زمانی بود؛ امَّا اِبن زمانی نبود برای رسیدن به امام زمانش، روز و شب نداشت.
۲۷- انقلابی بود؛ ولی با نام انقلاب شعار نمی‌داد و نون نمی‌خواست.
۲۸- برای نام انقلاب جان داد؛ ولی نان و نامی از این انقلاب نخواست.
۲۹- یقیناً شرمنده شهدا هم نشد.
۳۰- مردم هم به احترامش ایستادند و نشان دادند که: انقلاب مردم؛ چنین مسئولی می‌خواهند.

مکتب حاج قاسم
مردان دفاع مقدس