همایش ها
>>راهنمای ارسال مقاله (مشاهده)<<
چهاردهمین همایش داخلی هفته پژوهش ( آذر 1400)
گروه تخصصی:
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 09 آبان 1400     تاریخ پایان ارسال مقاله : 20 آذر 1400     تاریخ اعلام نتایج : 24 آذر 1400     تاریخ شروع برگزاری همایش : 30 آذر 1400     تاریخ پایان برگزاری همایش : 30 آذر 1400     فایل فرمت مقاله : ( دانلود doc + دانلود pdf)
توضیحات: