معاونت پژوهشی

تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوري و نوآوري وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

دانلود فاهم نامه همكاري بين دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و معاونت پژوهش و فناوري و نوآوري وزارت علوم تحقیقات و فناوری