عضو گروه آموزشی
نام: عزت اله
نام خانوادگی: بالوئی جامخانه
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: https://mail.qaemiau.ac.ir/ebaloui.html
https://orcid.org/0000-0002-4474-0225 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=EfVvUYMAAAAJ&hl=en : Scholar
ایمیل: e_baloui2008@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی آمار ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
2 کارشناسی ارشد آمار دانشگاه فردوسی مشهد
3 دکتری تخصصی آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران