راهنمای آزمون آنلاین ویژه دانشجویان چاپ


1: راهنمای شرکت در آزمون مجازی و پاسخ به سوالات بصورت تستی|تشریحی(همراه با بارگزاری عکس)- ویژه دانشجویان

2: راهنمای شرکت در آزمون مجازی و پاسخ به سوالات تستی- ویژه دانشجویان

3: راهنمای شرکت در آزمون مجازی و پاسخ به سوالات تشریحی- ویژه دانشجویان